PANCAKES, PANCAKES, PANCAKES

PANCAKES എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ന്വ്മ്കുടെ മനസ്സിൽ തേങ്ങയും, പന്ച്ചസരെയും, ജീരകവും ഇട്ടു മടക്കി ചുട്ട അപ്പ അന്ന്. 12 വർഷം മുമ്പ് വരെയും എന്റെ PANCAKE അതായിരുന്നു.

ഈ നാട്ടിൽ VANNU കുറച്ചു നാൾ കയിഞ്ഞപ്പോൾ മകൾ ചോദിച്ചു “MAMMA, can you please make the real pan cake, not your kind, the real one. ”

അന്ന് കുറെ recipe ഒക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചു pancake ഉണ്ടാക്കി. മക്കളുടെ certificate കിട്ടി. “Getting there mamma, you are getting there. ”
ഇപ്പോൾ ഒരു expert അന്ന്
pancakes are simple and very easy to make, like a cake soft and fluffy, made with flour, sugar, butter and eggs, and no baking.

Here you go,
Ingredients
*Maida 1 Cup
* Sugar 2Tbsp
* Egg 1
*Baking powder 1Tsp
* Baking soda 1/2 Tsp
* milk 3/4 Cup
* Vinegar 2Tbsp
ground cinamon and vanilla (optinal) 1Tsp.

2016-02-08_18.23.19_wm[1]Method
1. Combine milk and vinegar and keep aside for 5 minutes to become sour. You may use curd/yogurt instead of vinegar.
2. Mix all the dry ingredients in a bowl.
3. Whisk egg into the sour milk.
4. Pour the milk and egg mixture into the flour mix and stir in without lumps. Keep aside the batter for another 5 to 10 minutes.
5. Scoop the batter on to a heated skillet/ tawa and cook till bubbles appear on the top. Then flip it over.
Don’t forget to grease the skillet wih butter or oil before pouring the batter.

2016-02-08_18.20.54_wm[1]TIPS
1. Add blueberries to this batter for blueberry pancakes Or banana to make banana pancake.

2. To make NO CARB PANCAKES mix two eggs into one mashed banana. Grease the skillet wih butter or oil and pour the mixture. Cook on low fire. Egg cooks well on low heat. No flour or butter needed.

 

Advertisements

FRITTATA(OMELET )Kerala Style

OMELET /FRITTATA

This recipe was born from the idea of Frittata, which is an Italian dish. I have modified it to suit our taste.
We also have a reluctance to eat eggs, thinking that it is not good for health. In fact Eggs are low in calories and fat. One large egg contains just 77 calories and five grams of fat and each egg is packed full of six grams of protein, as well as all nine essential amino acids. They are also rich in iron, phosphorous, selenium and vitamins A, C and B12. In addition to all these health facts eggs are also inexpensive and easy to prepare. Even though they are small, they keep you full for a long time.
Here is my omelet or Frittata recipe.
4 eggs
I onion finely chopped
I cup of grated vegetables of your choice ( spinach, carrots, mushroom, cabbage, beans are a few to list)
1 tsp of ginger and garlic paste.
2 tbsp of milk or water
Salt and pepper
Green chillies
Butter or oil
Heat pan and sauté the onions with ginger/garlic paste and then add all the vegetables and sauté it with salt and pepper.
After this mixture cools down a bit mix it into the beaten eggs. Water or milk added to this makes the omelet fluffy,
Grease the pan and make the omelet.
You can make two thick omelet or four thin ones.

susgeo
TIP
Always make omelets on low heat. If the pan is too hot it burns the bottom and leaves the middle uncooked. You need a little patience. When the top is almost dry, flip the omelet.
You can cover the pan and the steam that builds up enhances the cooking. It also helps to cook the omelet evenly.
It is a healthy and filling meal.
You can roll it in a roti or chapati and make a wrap or make a sandwich with bread.
The Frittata is topped with cheese and bacon and the only spice is salt and pepper,
Hope you enjoy.